Numer ogłoszenia: 535175-N-2017

Pełna nazwa przetargu: 

Remont fragmentu murów obronnych Zamku Lubomirskich w Rzeszowie - 2017r.

Lp. Tytul zalacznika Data wprowadzenia Wprowadzil Link do zalacznika
1

Ogłoszenie o zamówieniu - Roboty budowlane

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-33.pdf
2

SIWZ

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-34.pdf
3

Zał. nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-35.zip
4

Zał. nr 2 do SIWZ - Formularz Ofertowy

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-36.pdf
5

Zał. nr 3 do SIWZ - Oswiadczenie wykonawcy dot. spełniania warunkówudziału w postępowaniu

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-37.pdf
6

Zał. nr 4 do SIWZ - Oświadczenie wykonawcy dot. przesłanek wykluczenia z postępowania

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-38.pdf
7

Zał. nr 5 do SIWZ - Grupa kapitałowa

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-39.pdf
8

Zał. nr 6 do SIWZ - Wzór umowy

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-40.pdf
9

Zał. nr 7 do SIWZ - Wykaz osób

20-06-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-41.pdf
10 Informacja z otwarcia ofert 05-07-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-42.pdf
11

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

14-07-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-44.pdf
12

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

21-07-2017 Paweł Jaźwa zpsorz17-46.pdf
Valid XHTML 1.0 Transitional