Oddział Administracyjny

 
Kierownik Oddziału Administracyjnego
Małgorzata Szemberska
pok. 36, tel.
(17) 875 62 78
fax: (17) 875 62 98
e-mail: oadm@rzeszow.so.gov.pl
 
Godziny pracy:
Poniedziałek - Piątek: 7.30 – 15.30
 
1.
Oddział Administracyjny podlega bezpośrednio Prezesowi w zakresie zapewnienia właściwego toku wewnętrznego urzędowania sądu oraz innych spraw niezastrzeżonych do wyłącznej kompetencji Dyrektora oraz Dyrektorowi w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków techniczno-organizacyjnych oraz majątkowych.
2.
Do zakresu działania Oddziału Administracyjnego należą w szczególności:
 

 • sprawy organizacyjne sądu, 
 • prowadzenie  spraw związanych z  biegłymi sądowymi, biegłymi w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, ławnikami, lekarzami sądowymi, kuratorami ustanawianymi na podstawie przepisów o KRS i  mediatorami oraz syndykami upadłości w zakresie zleconym przez Ministerstwo Sprawiedliwości, 
 • sprawy socjalno-bytowe pracowników,
 • prowadzenie Biura Podawczego,
 • prowadzenie Biblioteki,
 • nadzór nad Punktem Informacyjnym Krajowego Rejestru Karnego,
 • nadzór nad Archiwum Zakładowym,
 • ewidencja pieczęci urzędowych sądu,
 • poświadczanie liczby stron w księgach biurowych

 
3.
Oddziałowi Administracyjnemu podlegają następujące wyodrębnione jednostki:
3.1 Sekretariat Prezesa, do którego zadań należy w szczególności:

 • obsługa biurowa Prezesa i Wiceprezesów sądu,
 • prowadzenie  rejestru skarg i wniosków  wpływających do Prezesa,
 • prowadzenie rejestru zarządzeń Prezesa oraz  Prezesa i Dyrektora
 • przechowywanie dokumentacji z kontroli  przeprowadzanych w sądzie (w zakresie kompetencji Prezesa),
 • prowadzenie akt spraw i dokumentacji dotyczącej zastępstwa prawnego Prezesa oraz teczek podręcznych tych spraw,
 • prowadzenie rejestru  delegacji służbowych,
 • prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty lub odraczaniem terminu spłaty należności sądowych - przez Prezesa,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją podpisów i pieczęci notariuszy oraz podpisów sędziów  i pieczęci urzędowych sądów  z okręgu,
 • prowadzenie spraw związanych z legalizacją podpisów i pieczęci notariuszy oraz podpisów sędziów  i pieczęci urzędowych sądów  z okręgu,

3.2 Archiwum Zakładowe, do którego zadań należy w szczególności:

 • powadzenie archiwum sądu,
 • przejmowanie dokumentacji z poszczególnych komórek organizacyjnych sądu,
 • przechowywanie i zabezpieczanie dokumentacji oraz prowadzenie jej ewidencji,
 • udostępnianie przechowywanej dokumentacji osobom upoważnionym,
 • przygotowanie i przekazanie dokumentacji stanowiącej materiały archiwalne (kategoria „A”) do właściwego archiwum państwowego,
 • inicjowanie brakowania dokumentacji niearchiwalnej (kategoria „B”), udział w komisyjnym jej brakowaniu oraz przekazywanie wybrakowanych materiałów do zniszczenia.

3.3 Biuro Podawcze, do którego zadań należy w szczególności:

 • odbiór przesyłek pocztowych adresowanych do sądu,
 • przyjmowanie wpływającej korespondencji, znakowanie jej pieczęcią wpływu oraz rejestracja,
 • rozdział korespondencji do jednostek organizacyjnych sądu,
 • przyjmowanie przesyłek do wysłania i ich ekspedycja,
 • ewidencja przesyłek poleconych w pocztowej książce nadawczej,
 • organizacja ekspedycji przesyłek sądowych,
 • rozliczanie należności z tytułu nadawania przesyłek sądowych.

3.4 Biblioteka, do której zadań należy w szczególności:

 • gromadzenie i przechowywanie zasobu bibliotecznego,
 • prowadzenie ewidencji zasobów biblioteki,
 • prowadzenie dokumentacji związanej z działalnością biblioteki i rozliczaniem zbiorów bibliotecznych,
 • udostępnianie zbiorów bibliotecznych i prowadzenie w związku z tym katalogów i kart użytkowników,
 • zaopatrywanie w prasę codzienną i  czasopisma.

3.5 Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego (KRK), do którego zadań należy w szczególności:

 • udzielanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego na wnioski/zapytania złożone w Punkcie lub  przesłane za  pośrednictwem operatora pocztowego - zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 • sporządzanie i przesyłanie do biura informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego sprawozdań  z działalności Punktu.
Valid XHTML 1.0 Transitional