Skargi i wnioski

 • warning: Parameter 1 to mobileplugin_youtube_mobileplugin_optimize_dom() expected to be a reference, value given in /home/rzeszow/public_html/includes/module.inc on line 483.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_validate() should be compatible with views_handler::options_validate($form, &$form_state) in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter::options_submit() should be compatible with views_handler::options_submit($form, &$form_state) in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter.inc on line 589.
 • strict warning: Declaration of views_handler_filter_boolean_operator::value_validate() should be compatible with views_handler_filter::value_validate($form, &$form_state) in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/handlers/views_handler_filter_boolean_operator.inc on line 149.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_style_default::options() should be compatible with views_object::options() in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_style_default.inc on line 25.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_validate() should be compatible with views_plugin::options_validate(&$form, &$form_state) in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Declaration of views_plugin_row::options_submit() should be compatible with views_plugin::options_submit(&$form, &$form_state) in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/plugins/views_plugin_row.inc on line 135.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.
 • strict warning: Declaration of content_handler_field::options() should be compatible with views_object::options() in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/cck/includes/views/handlers/content_handler_field.inc on line 208.
 • strict warning: Non-static method view::load() should not be called statically in /home/rzeszow/public_html/sites/all/modules/views/views.module on line 879.

 

Skargi i wnioski rozpatrywane przez Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie,

Plac Śreniawitów 3 

35-959 Rzeszów

 

Prezes Sądu Okręgowego Tomasz Wojciechowski przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w środy od godz. 9:00 do 11:00.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego Tadeusz Strzyż przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 do 11:00.

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego Andrzej Borek przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w piątki od godz. 9:00 do 11:00.

 

Zasady składania oraz rozpatrywania skarg reguluje Rozdział 5a Prawa o ustroju sądów powszechnych /Dz.U.2015.133.j.t. ze zm./ oraz rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012r w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych /Dz.U. z dnia 16 maja 2012r. poz. 524/ oraz Kodeks postępowania administracyjnego /Dz.U.2016.23 j.t./, Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 /Dz.U.02.5.46/

 

Powyższe uregulowania określają zakres i zasady rozpoznawania skarg w następujący sposób:

 

1. Skargi i wnioski przyjmują pracownicy biura podawczego lub sekretariatu prezesa sądu

 

2. Skargi i wnioski mogą być wnoszone na piśmie, w tym również za pomocą komunikacji elektronicznej, a także w formie ustnej do protokołu.

 

3. W protokole, o którym mowa w p.2 zamieszcza się datę wniesienia skargi lub wniosku, imię i nazwisko (nazwę) i adres skarżącego lub wnioskodawcy, zwięzłą treść skargi lub wniosku oraz, w razie potrzeby, sygnaturę akt sprawy, której dotyczy skarga lub wniosek.

 

4. Protokół jest podpisywany przez skarżącego lub wnioskodawcę oraz pracownika przyjmującego skargę lub wniosek.

 

5. Na żądanie skarżącego lub wnioskodawcy pracownik przyjmujący skargę lub wniosek potwierdza ich przyjęcie.

 

6. Skargi i wnioski rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie miesiąca od daty ich wpływu.

 

7. Skargi, w zakresie dotyczącym działalności sądów, w dziedzinie, w której sędziowie są niezawiśli, nie podlegają rozpatrzeniu. Organ sądu, do którego taka skarga lub wniosek zostały skierowane, zawiadamia skarżącego o przyczynach odmowy rozpatrzenia skargi. Jeżeli jednak skarga dotyczy czynności sądu podlegającej zaskarżeniu w toku instancji, organ ten jest obowiązany niezwłocznie przekazać skargę do akt sprawy, której skarga dotyczy, zawiadamiając o tym skarżącego.

 

8. Skargi lub wnioski dotyczące treści czynności sądu jeszcze niedokonanych, należących do dziedziny, o której mowa w p.7, podlegają niezwłocznemu przekazaniu do akt postępowania, którego dotyczą.

 

9. Skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe pozostawia się bez rozpatrzenia, zawiadamiając o tym skarżącego lub wnioskodawcę, z podaniem przyczyny pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

 

10. Skargi i wnioski niezawierające danych personalnych wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

 

11. Jeśli z treści skargi lub wniosku nie można ustalić, czego ona dotyczy, wzywa się skarżącego do uzupełnienia w terminie dni 7 z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi bez rozpoznania

 

12. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi lub wniosku, dotyczących działalności sądu, jest prezes sądu.

 

13. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu okręgowego i sądu rejonowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu okręgowego. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczą działalności sądu apelacyjnego i sądu okręgowego, organem właściwym do rozpatrzenia jest prezes sądu apelacyjnego.

 

14. Organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej działalności prezesa sądu rejonowego jest prezes sądu okręgowego, działalności prezesa sądu okręgowego - prezes sądu apelacyjnego, a działalności prezesa sądu apelacyjnego - Krajowa Rada Sądownictwa.

 

15. Jeżeli skarga lub wniosek dotyczy działalności administracyjnej sądu, organ właściwy do ich rozpatrzenia, uznając skargę lub wniosek za uzasadniony, podejmuje lub zleca czynności z zakresu nadzoru nad działalnością administracyjną sądów.

 

16. Skarga w zakresie w jakim zawiera wniosek o pociągnięcie sędziów do odpowiedzialności dyscyplinarnej podlega niezwłocznie przekazaniu właściwemu rzecznikowi dyscyplinarnemu albo zastępcy rzecznika dyscyplinarnego. Rzecznik, po wstępnym wyjaśnieniu okoliczności podniesionych w skardze, może podjąć czynności dyscyplinarne z własnej inicjatywy. O sposobie załatwienia skargi rzecznik dyscyplinarny zawiadamia skarżącego oraz organ, który przekazał mu skargę.

 

17. Skarga dotycząca określonej osoby nie może być przekazana do rozpatrzenia tej osobie,

 

18. Prezes sądu okręgowego w razie stwierdzenia uchybień może polecić osobom za nie odpowiedzialnym usunięcie uchybień oraz przyczyn ich powstawania.

Valid XHTML 1.0 Transitional