Wiceprezesi Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Wiceprezes Sądu Okręgowego

Sędzia Sądu Okręgowego Tadeusz Strzyż

 

pok. 149

tel.(17) 875 63 01

adres e-mail: tadeusz.strzyz@rzeszow.so.gov.pl

Przyjmuje strony w sprawie skarg i wniosków w poniedziałki od godz. 9:00 do 11:00.

 

1. 

Wykonuje funkcję Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie do czasu jego powołania, nie dłużej jednak niż do 31 stycznia 2018 r.

2.

Pełni funkcję Przewodniczącego I Wydziału Cywilnego.

3.

Sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością i nad poziomem jednolitości orzecznictwa IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych, V Wydziału Cywilnego Odwoławczego, VI Wydziału Gospodarczego, kuratorską służbą sądową oraz Opiniodawczym Zespołem Sądowych Specjalistów w Rzeszowie.

4.

Sprawuje nadzór nad biegłymi sądowymi, biegłymi powołanymi w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, lekarzami sądowymi, ławnikami, kuratorami ustanawianymi na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, stałymi mediatorami oraz instytucjami i osobami uprawnionymi do przeprowadzania postępowań mediacyjnych.

5.

Podejmuje decyzje w zakresie rozłożenia na raty, odroczenia terminu spłaty lub umorzenia należności sądowych.

6.

Orzeka w sprawach cywilnych.

 

 

Wiceprezes Sądu Okręgowego

 

 

 

1.

Sprawuje nadzór nad instytucjami i osobami uprawnionymi do przeprowadzania postepowania mediacyjnego w sprawach karnych.

2.

Z upoważnienia Prezesa dokonuje wpisu na listy: biegłych sądowych; biegłych powołanych w celu sporządzania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu; lekarzy sądowych; ławników; kuratorów ustanawianych na podstawie przepisów ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym; stałych mediatorów; instytucji i osób uprawnionych do przeprowadzania postepowania mediacyjnego.

3.

Wykonuje inne czynności zlecone przez Prezesa Sądu Okręgowego, na podstawie udzielonych pełnomocnictw.

4.

Wiceprzewodniczący Terenowej Rady ds. Readaptacji i Pomocy Skazanym.

Valid XHTML 1.0 Transitional