Informacja dot. oferty na wynajem powierzchni w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie

Sąd Okręgowy w Rzeszowie informuje, iż posiada do wynajęcia lokal użytkowy o pow. 160,94 mkw. z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu - stołówki  w budynku przy Pl. Śreniawitów 3 w Rzeszowie. Okres najmu lokalu 3 lata.
Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami są:
  • Artur Opaliński tel. 17 87 56 276
  • Agnieszka Chmiel tel. 17 87 56 325
Oferty najmu należy składać na załączonym Formularzu ofertowym. Do formularza ofertowego należy dołączyć:
  1. Kopię aktualnego odpisu z właściwego rejestru sądowego albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej,
  2. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzających odpowiednio, że oferent nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie wykonania decyzji właściwego organu

 

Oferty na wynajem powierzchni należy składać w zamkniętej kopercie na załączonym formularzu ofertowym w terminie do dnia 17 listopada  2017 r. do godziny 15:30, w siedzibie Sądu Okręgowego w Rzeszowie przy Pl. Śreniawitów 3 35-959 Rzeszów, pokój 256. Koperta powinna zawierać nazwę i dokładny adres oferenta, telefon kontaktowy oraz dopisek: „Oferta na najem lokalu użytkowego z przeznaczeniem na prowadzenie bufetu – stołówki”.

Załącznik Rozmiar
Formularz ofertowy - wynajem.doc 40.5 KB
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-10-30 13:21
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-04-27 21:40
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 283