Oddział Gospodarczy

 
Kierownik Oddziału Gospodarczego
Artur Opaliński,
pok. 256, tel. (17) 875 62 76
e-mail: artur.opalinski@rzeszow.so.gov.pl
 
Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30
 
1.
Oddział Gospodarczy podlega bezpośrednio Dyrektorowi sądu.
2.
Do zakresu działania Oddziału Gospodarczego należą w szczególności:

  1. administrowanie nieruchomościami sądu,
  2. rozliczanie kosztów eksploatacyjnych związanych z zajmowanymi nieruchomościami (w ramach umów użyczenia lub najmu),
  3. sprawy związane z najmem i bieżącym udostępnianiem pomieszczeń sądu, w tym: sal rozpraw, sal konferencyjnych, bufetu-stołówki, kiosku,
  4. całokształt spraw związanych z zapewnieniem łączności (stacjonarnej i ruchomej), w tym telefaksowej, sprawy związane z zapewnieniem obsługi technicznej centrali telefonicznej, odbieranie i wykonywanie połączeń telefonicznych dla sądu,
  5. prowadzenie – odpowiednio do posiadanych możliwości - działalności konserwatorskiej sądu oraz drobnych remontów pomieszczeń i napraw wyposażenia,
  6. wykonywanie - odpowiednio do posiadanych możliwości - napraw i konserwacji instalacji budynkowych, sprzętu, urządzeń lub zlecanie usług z zakresu konserwacji i napraw podmiotom zewnętrznym,
  7. zapewnienie dozoru i ochrony obiektów sądowych i mienia sądu (w tym przy wykorzystaniu systemu „Monitoring CCTV budynku Sądu Okręgowego w Rzeszowie”), oraz sprawy z zakresu ochrony ppoż,
  8. współpraca z Policją sądową,
  9. prowadzenie spraw związanych z obsługą i funkcjonowaniem systemu kontroli dostępu,  monitoringu, systemów sygnalizacji włamania i napadu,
  10. całokształt spraw związanych z prowadzeniem gospodarki samochodowej, w tym ubezpieczenia pojazdów samochodowych, wystawianie kart drogowych, rozliczanie zużycia paliwa, rozliczanie czasu pracy kierowców, ewidencja napraw i remontów,
  11. gospodarka kluczami,
  12. całokształt spraw związanych z zaopatrzeniem sądu  w sprzęt, urządzenia, materiały i usługi niezbędne do pracy tj. w szczególności w materiały biurowe, druki i formularze sądowe, materiały eksploatacyjne i wyposażenie biurowe oraz współpraca w tym zakresie z centralnym zamawiającym działającym na rzecz sądów powszechnych,
  13. całokształt spraw związanych z wyposażeniem i jego ewidencją,
  14. współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego, programów komputerowych czy licencji,
  15. ewidencja majątku w zintegrowanym systemie  informatycznym, prowadzenie spraw środków trwałych (OT i PT),
  16. prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania składnikami majątku ruchomego, w tym środków trwałych, wyposażenia ilościowo-wartościowego, ilościowego lub przekazanego do użytku osobistego pracownikom, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami prawa,
  17. prowadzenie punktu ksero, warsztatu konserwatorów oraz organizowanie pracy zespołu portierów-dozorców i personelu sprzątającego,
  18. przygotowywanie dokumentacji oraz udział w procedurach zamówień publicznych dotyczących dostaw i usług realizowanych przez oddział gospodarczy,
  19. zapewnienie należytej czystości i porządku na terenie administrowanych budynków oraz nieruchomości gruntowych,
  20. współpraca z Inspektorem ds. BHP w zakresie prowadzenia  spraw bezpieczeństwa i higieny pracy,
  21. całokształt spraw związanych z wykonawstwem przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych oraz zakupy inwestycyjne,
  22. dokumentacja prawna i techniczna budowli sądowych,
  23. prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokonywanie wymaganych przepisami prawa przeglądów okresowych i pięcioletnich obiektów budowlanych sądu,
  24. całokształt spraw związanych ze stosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych do wymienionych powyżej przedsięwzięć inwestycyjnych, remontowych oraz zakupów inwestycyjnych,
  25. przygotowywanie  rocznych planów remontów, zakupów inwestycyjnych i wieloletnich planów w zakresie prac remontowych,
  26. sprawozdawczość z realizacji wydatków inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych

3.
Odział Gospodarczy realizuje powierzone zadania na rzecz Sądu Okręgowego oraz sądów rejonowych, w których nie powołano dyrektorów, a dla których zadania dyrektora wykonuje Dyrektor Sądu Okręgowego.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:45
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2017-03-22 09:46
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 8 918