W jaki sposób można uzyskać zezwolenie na widzenie z tymczasowo aresztowanym ?

Takie zezwolenie można uzyskać wówczas, gdy osoba tymczasowo aresztowana pozostaje do dyspozycji sądu.

Wówczas należy złożyć pisemny wniosek o zgodę na widzenie (druki dostępne w Biurze Obsługi Interesantów pokój nr 4 i 5).

Tymczasowo aresztowany może uzyskać widzenie po wydaniu zarządzenia o zgodzie na widzenie przez organ, do którego dyspozycji pozostaje. W wypadku, gdy tymczasowo aresztowany pozostaje do dyspozycji  kilku organów, wymagana jest zgoda na widzenie każdego z nich, chyba że organy te zarządza inaczej.

Tymczasowo aresztowany ma prawo do co najmniej jednego widzenia w miesiącu z osoba należącą do kręgu osób najbliższych. Odmowa wyrażenia zgody na widzenie, może nastąpić wyłącznie wtedy, gdy zachodzi uzasadniona obawa, że widzenie zostanie wykorzystane:

- w celu bezprawnego utrudnienia postępowania karnego,

- do popełnienia przestępstwa, w szczególności podżegania do przestępstwa.

 

Na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z osobą najbliższą, tymczasowo aresztowanemu oraz ubiegającej o widzenie osobie dla niego najbliższej przysługuje zażalenie do sądu, do którego dyspozycji pozostaje tymczasowo aresztowany.

Zażalenie na zarządzenie prokuratora rozpoznaje prokurator nadrzędny.

W razie utrzymania w mocy zaskarżonego zarządzenia o odmowie wyrażenia zgody na widzenie, wniesienie zażalenia na zarządzenie o odmowie wyrażenia zgody na widzenie tymczasowo aresztowanego z tą sama osobą, wydane w ciągu trzech miesięcy od wydania utrzymanego w mocy zarządzenia, jest niedopuszczalne.

Małoletni może uzyskać zgodę na wiedzenie z tymczasowo aresztowanym na wniosek przedstawiciela ustawowego.

Małoletni do lat 15 korzysta z widzenia z tymczasowo aresztowanym pod opieką pozostającego na wolności przedstawiciela ustawowego lub pełnoletniej osoby najbliższej, a w razie gdy uprawniony do opieki nad małoletnim podczas widzenia nie uzyskał zgody na widzenie, nie chce lub nie może z niego skorzystać – pod opieką funkcjonariusza lub pracownika aresztu śledczego wyznaczonego przez dyrektora aresztu śledczego.

Widzenia odbywają się pod  nadzorem funkcjonariusza Służby Więziennej w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może zezwolić na udzielenie widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego a osobą odwiedzającą.

W razie udzielenia widzenia w sposób umożliwiający bezpośredni kontakt tymczasowo aresztowanego z osobą odwiedzającą, tymczasowo aresztowany może spożywać artykuły żywnościowe i napoje zakupione przez osoby odwiedzające na terenie aresztu śledczego. Na żądanie osoby odwiedzającej widzenia udziela się w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

W wypadku tymczasowo aresztowanego stwarzającego poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa aresztu, dyrektor aresztu śledczego powiadamia organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, o istnieniu poważnego niebezpieczeństwa dla osoby odwiedzającej oraz że konieczne jest udzielenie widzenia w sposób uniemożliwiający bezpośredni kontakt z tymczasowo aresztowanym.

Organ, do którego dyspozycji tymczasowo aresztowany pozostaje, może ograniczyć lub określić sposób korzystania przez tymczasowo aresztowanego z prawa do kontaktowania się z duchownymi świadczącymi posługi religijne lub innymi osobami, jeżeli wymaga tego konieczność zapewnienia prawidłowego toku postępowania karnego.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2012-09-07 14:52
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2020-03-10 10:50
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 11 373