Oddział Inwestycji i Remontów

Kierownik Oddziału Inwestycji i Remontów
Diana Wawrzynkiewicz-Zielonka
pok. 256
tel. (17) 87 56 274
e-mail: diana.wawrzynkiewicz-zielonka@rzeszow.so.gov.pl


Godziny pracy:
Poniedziałek – Piątek: 7:30 – 15:30

 

Do zakresu działania Oddziału, należy w szczególności:

 1. prowadzenie spraw związanych z działalnością inwestycyjną i remontową Sądu Okręgowego w Rzeszowie, która w szczególności odnosi się do:
  • prowadzenia całokształtu spraw związanych z działalnością inwestycyjną Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
  • prowadzenia całokształtu spraw związanych z działalnością remontową prowadzoną na rzecz Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych – Sądów Funkcjonalnych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie,
  • opracowywania planów inwestycyjnych i zadań remontowych dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz jednostek sądowniczych, o których mowa w pkt. 1 lit. b,
  • przygotowywanie, opracowywanie i sporządzanie dokumentacji prawnej, projektowej i kosztorysowej oraz dokumentacji wynikającej z przepisów ustawy o zamówieniach publicznych dla zadań inwestycyjnych i zadań remontowych dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie i Sądów Rejonowych - Sądów Funkcjonalnych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie,
  • zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na wykonawstwo robót inwestycyjnych dla Sądu Okręgowego w Rzeszowie czy remontowych dla obiektów i nieruchomości sądowych będących w trwałym zarządzie Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
  • opiniowania założeń techniczno-ekonomicznych dla planowanych zadań z zakresu działalności inwestycyjnej i remontowej,
  • prowadzenia nadzoru nad prawidłowością wykonywania i przestrzegania zapisów i postanowień umów o wykonawstwo robót budowlanych, remontowych czy nadzorów inwestorskich,
 2. przygotowywanie, organizowanie i uczestnictwo w przeglądach stanu technicznego obiektów budowlanych znajdujących się na terenie nieruchomości gruntowych stanowiących własność Skarbu Państwa, a oddanych w trwały zarząd Sądu Okręgowego w Rzeszowie, a w tym:
  • bieżącego prowadzenie książek obiektów budowlanych, z szczególnym uwzględnieniem terminowości zapisów z nich wynikających,
  • opiniowanie i przygotowywanie wniosków remontowych czy zaleceń konserwatorskich wynikających z przeprowadzonych przeglądów budowlanych,
  • współpraca z Oddziałem Gospodarczym w zakresie spraw związanych z bieżącą eksploatacją, konserwacją i naprawami wynikającymi z przeprowadzonych przeglądów budowlanych,
 3. przygotowywanie założeń i projektów planów finansowych w zakresie wydatków inwestycyjno - remontowych, a w tym wydatków na zakupy inwestycyjne,
 4. realizacja planów finansowych jednostki w zakresie zatwierdzonych wydatków na zakupy inwestycyjne, zarówno w części zakupów informatycznych jak i pozostałych oraz wydatków przeznaczonych na zakup usług remontowo-budowlanych i usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu Sądu Okręgowego w Rzeszowie,
 5. sporządzanie rozliczeń finansowych zadań wynikających z prowadzonej działalności inwestycyjno - remontowej i prowadzonych wydatków na zakupy inwestycyjne, ewidencja w systemie ZSRK,
 6. prowadzenie całokształtu spraw z zakresu przekazanych Dyrektorowi Sądu Okręgowego do wykonania przez Dyrektora Sądu Apelacyjnego zadań inwestycyjnych i  zakupów inwestycyjnych na podstawie przepisu art. 179 § 4 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych,
 7. współpraca z Oddziałem Informatycznym w zakresie planowania zakupów i bieżącej eksploatacji sprzętu informatycznego, programów komputerowych czy licencji,
 8. sprawozdawczość z realizacji wydatków inwestycyjnych, remontowych i zakupów inwestycyjnych,
 9. całokształt spraw związanych ze stosowaniem ustawy  Prawo Zamówień Publicznych (dalej „ustawa Pzp”), w tym:
  • opracowywanie i aktualizacja przepisów wewnętrznych dotyczących zamówień publicznych,
  • przyjmowanie, sprawdzanie pod względem kompletności zgodnie z ustawą  Pzp oraz rejestrowanie wniosków o realizację zamówień publicznych, składanych przez poszczególne jednostki organizacyjne sądu,
  • opracowywanie wzorów Specyfikacji Warunków Zamówienia ( SWZ) dla jednostek organizacyjnych sądu przygotowujących lub przeprowadzających postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego,
  • konsultowanie i uzgadnianie z jednostkami organizacyjnymi sądu ostatecznej wersji zapisów SWZ,
  • udział w prowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego, udział w pracach komisji przetargowych,
  • prowadzenie ewidencji zamówień publicznych udzielonych w wyniku przeprowadzonych przez sąd postępowań,
  • sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Zamówień Publicznych sprawozdań z zakresu zamówień publicznych udzielonych przez sąd,
  • prowadzenie rejestru i zbioru zawartych umów o udzielenie zamówienia publicznego.

 

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:46
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-09-01 10:17
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 893