Wydział Wizytacyjny

VII Wydział Wizytacyjny - do wykonywania czynności z zakresu wewnętrznego nadzoru administracyjnego nad działalnością administracyjną sądów w okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie
 
Przewodnicząca
Sędzia Sądu Okręgowego
Grażyna Artymiak
p.147
 
Kierownik Sekretariatu - Anna Łukarska
pok.105
tel. 17-87-56-331
fax. 17-87-56-349
e-mail: wiz@rzeszow.so.gov.pl
 
Zespół ds. analiz i organizacji pracy
pok.106
tel. 17-87-56-332
fax. 17-87-56-349
e-mail: statystyki@rzeszow.so.gov.pl
 
W ramach VII Wydziału Wizytacyjnego działa komórka ds. obrotu prawnego z zagranicą 
Pani Elżbieta Czudec
pok. 9
tel. 17- 87-56-394
fax. 17- 87-56-349
e-mail: elzbieta.czudec@rzeszow.so.gov.pl
 
Godziny urzędowania:
Poniedziałek - Piątek: 7:30 – 15:30
 
1.
Do zakresu działania Wydziału Wizytacyjnego należy w szczególności:
1.1 wykonywanie określonych czynności wewnętrznego nadzoru nad działalnością administracyjną jednostek organizacyjnych w sądzie oraz nad sądami rejonowymi w obszarze właściwości sądu, przez sędziów wizytatorów i inspektorów ds. biurowości (w tym  współpraca i czynności kontrolne w zakresie biurowości sądowej i organizacji pracy sekretariatów),
1.2 wykonywanie czynności nadzoru nad komornikami i RODK w Rzeszowie,
1.3 wykonywanie oraz koordynowanie czynności z zakresu obrotu prawnego z zagranicą w sprawach cywilnych, karnych i gospodarczych,
1.4 egzekucja alimentów od osób zamieszkałych za granicą,
1.5 prowadzenie zbioru orzeczeń wydanych przez sąd w wyniku rozpoznania skargi na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki,
1.6 prowadzenie zbiorów pism stwierdzających uchybienia sędziów w zakresie sprawności postępowania sądowego oraz postanowień sądu jako sądu odwoławczego, zawierających wytknięcia uchybień,
1.7 opracowywanie wniosków i prowadzenie dokumentacji w zakresie tworzenia, zniesienia  lub zmiany jednostek organizacyjnych,
1.8 prowadzenie i koordynowanie spraw z zakresu udzielania informacji publicznej,
1.9 przygotowywanie – we współpracy z odpowiednimi wydziałami sądu -  danych do sporządzania ocen kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie, kandydatów na stanowiska prezesów, wiceprezesów i wizytatorów, a także inne oceny pracy sędziów wynikające z przepisów prawa.
2.
W ramach wydziału wizytacyjnego funkcjonuje Zespół do spraw Analiz i Organizacji Pracy, do  obowiązków którego należy realizacja zadań z zakresu analiz i organizacji pracy, a w szczególności:
- sporządzanie zbiorczych, miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych statystyk  okręgu,  w zakresie ewidencji spraw, wydanych orzeczeń i przestępczości oraz weryfikacja sprawozdań jednostkowych przygotowywanych przez  wydziały sądu i sądy rejonowe,
- wykonywanie, na polenienie Prezesa lub Dyrektora, bieżących analiz i zestawień,
- prowadzenie kart informacyjnych o wydajności sędziów i referendarzy okręgu,- dokonywanie analiz porównawczych dotyczących obciążenia pracą sędziów i innych grup osób  zatrudnionych w sądach, przy uwzględnieniu ruchu spraw w poszczególnych kategoriach,
- opracowywanie danych dla potrzeb Wydziału Statystyki i Analiz Ministerstwa Sprawiedliwości, 
- sporządzanie w systemie kwartalnym sprawozdań z działalności sądu związanych z budżetem zadaniowym,
- podejmowanie czynności związanych z otrzymaniem przez Prezesa odpisu skargi lub orzeczenia uwzględniającego skargę  w zakresie  naruszenia przez sąd prawa strony do rozpoznania sprawy bez nieuzasadnionej zwłoki.

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 20:11
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2018-06-07 10:15
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 15 921