Opłaty sądowe

 

Informacje ogólne

Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. 2018.300 jt)  określa zasady i tryb pobierania kosztów sądowych w sprawach cywilnych, zasady ich zwrotu, wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych, zasady zwalniania od kosztów sądowych oraz umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminu zapłaty należności sądowych.

 

Koszty sądowe obejmują opłaty i wydatki. Opłata może być stała, stosunkowa albo podstawowa.

 

Opłatę stałą pobiera się w sprawach o prawa niemajątkowe oraz we wskazanych w ustawie niektórych sprawach o prawa majątkowe, w wysokości jednakowej, niezależnie od wartości przedmiotu sporu lub wartości przedmiotu zaskarżenia. Opłata stała nie może być niższa niż 30 złotych i wyższa niż 5.000 złotych.

 

Opłatę stosunkową pobiera się w sprawach o prawa majątkowe; wynosi ona 5 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych. Opłata stosunkowa w sprawach o prawa majątkowe dochodzone w postępowaniu grupowym wynosi 2 % wartości przedmiotu sporu lub przedmiotu zaskarżenia, jednak nie mniej niż 30 złotych i nie więcej niż 100.000 złotych.

 

Opłatę podstawową pobiera się w sprawach, w których przepisy nie przewidują opłaty stałej, stosunkowej lub tymczasowej. Opłata podstawowa wynosi 30 złotych i stanowi minimalną opłatę.

 

Opłaty należy uiszczać:
- znakami opłaty sądowej w kasie, sądu podając sygnaturę akt,
- lub przelewem na konto.

Znaki opłaty sądowej można nabyć w Kasie Sądu Okręgowego w Rzeszowie.

Numery odpowiednich kont Sądu Okręgowego w Rzeszowie podane są w zakładce Konta bankowe.

 

Opłaty kancelaryjne
Opłatę od wniosku o wydanie na podstawie akt:

    1. poświadczonego odpisu, wypisu lub wyciągu;
    2. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem prawomocności;
    3. odpisu orzeczenia ze stwierdzeniem wykonalności:
    4. zaświadczenia

- pobiera się w kwocie 6 złotych za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.


Opłatę od wniosku o wydanie kopii dokumentu, znajdującego się w aktach sprawy, pobiera się w kwocie 1 złotego za każdą rozpoczętą stronicę wydanego dokumentu.

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości: Koszty i opłaty w sprawach sądowych

RSS
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2008-12-14 13:20
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2019-05-10 08:55
Aktualizowany przez: Piotr Ulak
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 29 775