Deklaracja dostępności

Wstęp Deklaracji

Sąd Okręgowy w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej, zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 848). Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Sądu Okręgowego w Rzeszowie

Data publikacji strony internetowej oraz jej ostatniej istotnej aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2009.01.04
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.09.14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Niniejszą deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny i informacji uzyskanych od producenta strony.

Dane teleadresowe ze wskazaniem danych kontaktowych osoby odpowiedzialnej w zakresie dostępności cyfrowej

Sąd Okręgowy w Rzeszowie
ul. Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów

e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl


Osoba odpowiedzialna: Paweł Jaźwa
e-mail: informatycy@rzeszow.so.gov.pl
tel. 17 87 56 215

 

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie
Adres: Sąd Okręgowy w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3

e-mail: prezes@rzeszow.so.gov.pl

telefon: 17 87 56 301

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości, skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Do budynku prowadzi wejście główne od strony Placu Śreniawitów usytuowane w skrzydle zachodnim obiektu.

Na terenie Sądu znajdują się 2 portiernie: zewnętrzna, przy ogrodzeniu placu oraz wewnętrzna, po lewej stronie za wejściem głównym do budynku. Przy portierni wewnętrznej znajduje się bramka do wykrywania metalu. Osoba na wózku może przejechać obok bramki.

Dla osób na wózkach dostępny jest korytarz i pomieszczenia na parterze. Na parter prowadzą schody, które można pokonać za pomocą platformy przyschodowej. W budynku nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, po lewej stronie klatki schodowej.

Przed budynkiem wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W budynku nie ma systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabosłyszące.

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej

Usługa nie jest dostępna.

Istnieje możliwość bezpośredniej obsługi osób głuchych - w podstawowym zakresie, w pomieszczeniu Biura Obsługi Interesantów.

Zgodność ze standardami

Strona internetowa jest zgodna ze standardami W3C:

 • HTML 5
 • WCAG 2.0 (poziom AA)
 • Section 5082

Zgodność z prawem polskim i międzynarodowym

Serwis spełnia wymogi rozporządzenia Rady Ministrów z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2247).

Kompatybilność

Serwis jest w pełni rozpoznawalny przez programy czytające dla osób niewidomych takich jak np. Window-Eyes, JAWS czy NVDA. Pełna obsługa serwisu możliwa jest zarówno przy pomocy samej klawiatury jak i myszki.

Wygląd

Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące nie korzystające z technologii asystujących:

 • zmiana wielkości czcionki
 • zmiana kontrastu
 • oprawa graficzna serwisu oparta jest na stylach

Skróty klawiaturowe

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Pomoc w nawigacji

Na wszystkich stronach znajduje się wyszukiwarka.

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2021-03-30 15:33
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2023-01-24 14:57
Aktualizowany przez: Paweł Jaźwa
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 128