Konwencja Nowojorska

 

Konwencja Nowojorska

 

Konwencja o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzona w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 r. (Dz.U. z 1961 r. Nr 17, poz. 87 i 88)

 

Zgodnie z art. 2 ust 1 Konwencji Nowojorskiej o dochodzeniu roszczeń alimentacyjnych za granicą, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 20 czerwca 1956 roku –   sądy okręgowe zostały wskazane jako organy   pośredniczące w przesyłaniu korespondencji w sprawach alimentacyjnych.

 

Jeżeli dłużnik alimentacyjny przebywa w państwie, które  jest  stroną Konwencji nowojorskiej, wierzyciel alimentacyjny może dochodzić roszczeń  alimentacyjnych w oparciu o jej przepisy.

 

Wykaz państw będących uczestnikami Konwencji: Algieria, Argentyna, Australia, Barbados, Białoruś, Brazylia, Burkina Faso, Chile, Ekwador, Filipiny, Gwatemala, Haiti, Izrael, Kazachstan, Kirgistan, Kolumbia, Liberia, Macedonia, Maroko, Meksyk, Mołdowa, Monako, Niger, Nowa Zelandia, Pakistan, Republika Środkowo-afrykańska, Serbia, Seszele, Sri Lanka, Surinam, Szwajcaria, Tajwan, Urugwaj, Watykan, Wyspy Zielonego Przylądka. (wykaz nie uwzględnia państw członkowskich UE, do których ma zastosowanie rozporządzenie Rady (WE) Nr 4/2009)

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Odpis wyroku sądowego zasądzającego alimenty (jeżeli świadczenia alimentacyjne dochodzone  są w oparciu o wyrok) opatrzony informacją o dacie uprawomocnienia się wyroku oraz o dacie jego wykonalności, a ponadto wzmianką, że od wyroku nie służy już w Polsce żaden zwyczajny środek odwoławczy lub odpis ugody zawartej przed sądem lub odpis ugody co do alimentów zawartej przed sądem wraz z postanowieniem sądu o umorzeniu postępowania wobec zawarcia ugody ze stwierdzeniem prawomocności ewentualnie odpis ugody w przedmiocie alimentów zawartej przed mediatorem zatwierdzonej przez sąd,

 

2. Poświadczoną kserokopię dowodu doręczenia pozwanemu (jego pełnomocnikowi lub kuratorowi) odpisu pozwu oraz zawiadomienia o rozprawie sądowej lub stosownego zaświadczenia sądu w tym zakresie. W przypadku przyznania alimentów postanowieniem zabezpieczającym na czas trwania procesu, także kserokopię dowodu doręczenia osobie zobowiązanej do alimentacji lub jej pełnomocnikowi odpisu postanowienia zabezpieczającego,

 

3. Pełnomocnictwo udzielone przez wnioskodawcę organowi przyjmującemu w państwie obcym; podpis wnioskodawcy na pełnomocnictwie należy złożyć w obecności notariusza -  lista kancelarii notarialnych Izby Rzeszów

 

  • pełnomocnictwo dla przedstawiciela ustawowego - pobierz (PDF, 13 KB)
  • pełnomocnictwo dla osoby pełnoletniej - pobierz (PDF,13 KB)

 

4.Aktualny odpis skrócony aktu urodzenia dziecka (jeżeli uprawniony jest dzieckiem pozamałżeńskim - odpis zupełny aktu urodzenia) - oryginał

Strona www Ministerstwa Cyfryzacji, na której można uzyskać informacje o aktach stanu cywilnego także wielojęzycznych

 

5.Odpis skrócony aktu małżeństwa (oryginał) w przypadku orzeczonego rozwodu odpis zupełny aktu małżeństwa wraz ze wzmianką o tym fakcie

 

6.Zaświadczenie ze szkoły/uczelni o kształceniu (oryginał) jeżeli uprawniony do alimentów ukończył 16 lat. Zaświadczenie ponadto powinno zawierać informację o planowanym końcu nauki (dzień/miesiąc/rok) oraz ewentualnie wzmiankę o pobieranym stypendium

 

7.Odpis prawomocnego postanowienia sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego lub zaświadczenia o opiece wydanego przez sąd  - dotyczy  przypadku gdy osoby uprawnionej nie reprezentuje rodzic.

 

8.Szczegółowy wykaz zaległości alimentacyjnych z podziałem na lata i miesiące – pobierz

 

9.Oświadczenie o sytuacji osobistej i majątkowej osoby uprawnionej do dochodzenia alimentów,

 

10. informacja dotycząca konta bankowego ( nazwa i adres banku, IBAN i numer konta, numer SWIFT/BIC),

 

11. podpisane fotografie: dziecka oraz w miarę możliwości osoby zobowiązanej do płacenia alimentów (dłużnika).

 

12. pismo do Prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie  - pobierz (PDF, 13 KB)

 

13. wniosek o egzekucję – pobierz (PDF, 14 KB)

 

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

 

Prezes 

Sądu Okręgowy w Rzeszowie 

Plac Śreniawitów 3

 

35-959 Rzeszów

Powyższe dokumenty należy przesłać na adres:

 Prezes

Sądu Okręgowy w Rzeszowie

Plac Śreniawitów 3

35-959 Rzeszów
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-05-24 13:49
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-31 10:20
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 3 242