Legalizacja dokumentów

Legalizacja dokumentów
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.01.2002 r. (tj. Dz.U. z 2014 r., poz. 1657) w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych, uwierzytelniania dokumentów sądowych dotyczących Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych z okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie, jak również dokumentów potwierdzonych przez notariuszy z okręgu Sądu Okręgowego w Rzeszowie przeznaczonych do użytku za granicą dokonuje Prezes Sądu Okręgowego lub upoważniony do tego sędzia.
Za każde poświadczenie podpisu sędziego/referendarza/urzędnika/notariusza oraz pieczęci urzędowej sądu/notariusza na dokumencie, należy uiścić opłatę skarbową w wysokości 26 zł (ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2018.1044 jt) płatną:
  • w kasie Urzędu Miasta Rzeszowa
  • lub na rachunek Urzędu Miasta Rzeszowa ul. Rynek 1
PKO BP S.A. O/RZESZÓW Nr 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423
tytułem: opłata za legalizację podpisu sędziego/referendarza/urzędnika/notariusza
 
Wymagane dokumenty:
  • wniosek o legalizację dokumentów (DOC, 24 KB)
  • oryginały potwierdzenia uiszczenia opłaty skarbowej (potwierdzenia z kasy UM lub wydruk potwierdzenia przelewu),
  • oryginały dokumentów wymagających uwierzytelnienia.

 

W celu dokonania uwierzytelnienia dokumentów należy stawić się w Sądzie Okręgowym w Rzeszowie, Pl. Śreniawitów 3, pok. 149 (I piętro).

Uwierzytelnienia można także dokonać listownie dołączając do dokumentów pismo ze wskazanym adresem korespondencyjnym i danymi kontaktowymi.

W przypadku większej ilości dokumentów wymagających uwierzytelniania wskazany jest wcześniejszy kontakt telefoniczny.Dodatkowe informacje pod nr telefonu:

17/ 87-56-231

17/ 87-56-301

 

Legalisation of documents

In accordance with the Regulation of the Minister of Justice of 28.01.2002 (Consol. text Dz.U. of 2014, Item 1657) on detailed court actions in the matters of international civil and penal proceedings, the President of the Regional Court in Rzeszów or an authorised judge shall authenticate court documents relating to the Regional Court in Rzeszów and District Courts from the area of the Regional Court in Rzeszów, as well as documents certified by notary publics from the area of the Regional Court in Rzeszów to be used abroad.

Stamp duty should be paid for each attestation of the signature of a judge/referendary/officer/ notary public and of the official seal of a court/notary public on such documents in the amount of PLN 26.00 (the Act of 16.11.2006 on stamp duty, Dz.U. of 2018.1044 Consol. text) payable:

         at the cash office of the Rzeszów City Office

         or to the account of the Rzeszów City Office ul Rynek 1

 

PKO BP S.A. O/RZESZÓW No. 17 1020 4391 2018 0062 0000 0423

Reference: Fee for the attestation of the signature of a judge/referendary/officer/ notary public

 

Documents required:
  • application for document legalisation (DOC, 26 KB)
  • original receipt of having paid the stamp duty (a receipt from the cash office of the Rzeszów City Office or a printout of the transfer confirmation),
  • original documents requiring authentication.

In order to get documents legalised, you should come to the Regional Court in Rzeszów, Pl. Śreniawitów 3, Room 149 (1st floor).

You can also get your documents legalised by mail, attaching to the documents a letter indicating your mailing address and contact details.

In case of the majority of documents requiring authentication, it is advisable to contact the Court by phone first. You can get additional information at the following phone numbers:

17/ 87-56-231

17/ 87-56-301

Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Rzeszowie
Strona wygenerowana przez system (dynamicznie aktualizowana)
Opublikowany dnia: 2017-12-22 08:38
Opublikowany przez: Paweł Jaźwa
Aktualizowany dnia: 2022-08-29 13:00
Aktualizowany przez: Rafał Szalacha
Zatwierdzony przez: b/d
Licznik odwiedzin: 4 163